اسب کوچولوی حواس پرت

اسب کوچولوی حواس پرت

1399/2/14
0
1154

یکی بود یکی نبود، غیــر از خدا هیچ کس نبود، یک لحظه صبر کنید، انگار یکی داره گریه می کنه! به نظرتون کیه؟ چه قدر هم آروم گریه می کنه، حتما شما هم دلتون براش سوخت و زود می خواین بدونید کیه تا شاید بتونید بهش کمک کنید، مگه نه؟ آهان اینجاســت! پیداش کردم. یک اسب ریزه میزه که همه صداش می زنن «اسب کوچولو»، الان هم با مامانش اومده بود بازار اما مثل این که گم شده! چرا گم شده؟ خوب باید برگردیم اول قصه تا براتون بگم، آماده اید؟
توی قصه مون یک اسب کوچولوی پرانرژی و باهوش داریم که خیلی بازیگوشــه و دوست داره از همه چی سر دربیاره. مامان اســب مهربون، به اســب کوچولو گفت: «اســب کوچولو فردا می خوام برم خرید، تو هم دوست داری با من بیای؟» اسب کوچولو که مشــغول بازی بود، یک شیهه بلند کشید وبا خوشحالی پاهاش روبه زمین کوبید و خیلی پر انرژی گفت: «آره مامان من هم میام.» مامان اسب هم گفت: «باشه عزیزم فقط یک شرط داره!» اسب کوچولو یالش رو از روی صورتش کنار زد و با تعجبب به مامانشن نگاه کرد و گفت: «چه شرطی مامان اسب؟»  مامان اسب هم گفت: «به شرطی که حواست رو جمع کنی و توی بازار دست مامان رو ول نکنی، من هم فردا تو رو با خودم به بازار می برم.» اسب کوچولو با خنده گفت: «این که کاری نداره؛ چشــم مامان،
حتما.»ا مروز صبح هم مامان اسب مهربون،اسب کوچولو رو بیدار کرد و بعدا زاین که با هم صبحانه خوردن و خونه رو مرتب کردن اومدن بازار. مامان اسب کوچولو، وسایلی رو که نیاز داشت خرید و یک توپ خوشگل هم برای اسب کوچولو خرید،اما اسب کوچولو حواسش به مامانش نبود و این قدر سرگرم نگاه کردن اسباب بازی ها و خوراکی های بازار شد که حواسش پرت شد و دستش از دست مامانش جدا شد و یک دفعه نگاه کرد و دید مامانش نیست! حالا هم داره گریه می کنه. پیش خودش می گه: « کاش دستم رو از دست مامان، جدا نکرده بودم! کاش حواسم رو جمع کرده بودم! کاش....» اما مامان اسب کوچولو تا دید که اسب کوچولونیومده، برگشت و اسب کوچولو رو پیدا کرد وبا لبخند بهش گفت: «گریه نکن، من اومدم اسب کوچولو.» اســب کوچولو از دیدن مامانش خیلی خوشحال شد و با یک دست، دست مامانش رو نگه داشت و با اون یکی توپش رو محکم گرفت و وقتی خرید مامان اســب تموم شد، با هم برگشتن خونه. از اون روز به بعد اسب کوچولو فهمید وقتی با مامان وبابا جایی رفت،باید حواســش رو جمع کنه و خوب به حرف اون ها گــوش بده تا دیگه گم نشه.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر