فرشته ای به نام مادر

فرشته ای به نام مادر

1399/2/17
0
1510

ﻓﺮﺷـــــــﺘﻪ ﻳﮏ ﮐﻮدﮎ

          ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺁﻣﺎدﻩ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻮد، ﻧﺰد ﺧﺪا رﻓﺖ و از او ﭘﺮ ﺳﻴﺪ  : » ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﻓﺮدا ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ؛ اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺑﺪون هیچ ﮐﻤﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮاﯼ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ   «ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺮوم؟  » ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد  ﻣﻦ ﻳﮑﯽ ، از ﻣﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن را ﺑﺮاﯼ ﺗﻮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮفته ام او در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﺖ و از ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺧﻮاهد ﮐﺮد اﻣﺎ ﮐﻮدﮎ هنوز ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ میخواهد ﺑﺮود ﻳﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ هیچ ﮐﺎرﯼ ﺟﺰ ﺧﻨدیدن  و ﺁواز ﺧﻮاﻧﺪن ، اﻳﻨﺠﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺪارم و اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاﯼ ﺷﺎدﯼ ﻣﻦ کافی هستند  .   ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد ﻓﺮﺷﺘه  ﺗﻮ ﺑﺮاﻳﺖ ﺁواز خواهد ﺧﻮاﻧﺪ و هر روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ خواهد  زد . ﺗﻮ ﻋﺸﻖ او را اﺣﺴﺎس خواهی ﮐﺮد و ﺷﺎد   خواهی ﺑﻮد ﮐﻮدﮎ اداﻣﻪ داد ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ   وﻗﺘﯽ زﺑﺎن ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻤﻴﺪاﻧﻢ؟       خداوند او را ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ تو زﻳﺒﺎ ﺗﺮﻳﻦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ترین واژه ها را د ر ﮔﻮ ش ﺗﻮ ،  زﻣﺰﻣﻪ خواهد ﮐﺮد و ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺻﺒﻮرﯼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮ ﻳﺎد خواهد داد ﮐﻪ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﮐﻮدﮎ ﺑﺎ ﻧﺎ راﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ میخواهم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟  ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯼ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال هم ﭘﺎﺳﺨﯽ داﺷﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ ات دﺳﺘﻬﺎﻳﺖ را کنار هم ﻣﻴﮕﺬارد  و ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎد ﻣﻴﺪهد   ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﯽ ﮐﻮدﮎ ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ام ﮐﻪ در زﻣﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺪﯼ هم زﻧﺪ ﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ. ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ خواهد  ﮐﺮد؟ ﻓﺮﺷﺘﻪ ات از ﺗﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮا خواهد ﮐﺮد حتی اگر به ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.        ﮐﻮدﮎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ داد: اﻣﺎ ﻣﻦ همیشه ﺑﻪ اﻳﻦ دلیل ﮐﻪ دﻳﮕﺮﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻢ ﻧﺎراﺣﺖ خواهم ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺷﺘﻪ ات همیشه در باره ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ خواهد ﮐﺮد و  ﺑﻪ تو راﻩ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﻧﺰد ﻣﺮا خواهد آموخت  ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ همواره در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ خواهم ﺑﻮد دراین هنگام ﺑﻬﺸﺖ ﺁرام ﺑﻮد . اﻣﺎ صداهایی  از زﻣﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﺪ .ﮐﻮدﮎ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زودﯼ ﺳﻔﺮش را ﺁﻏﺎز کند . او ﺑﻪ ﺁراﻣﯽ ﻳﮏ ﺳﺌﻮال دﻳﮕﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺧﺪاﻳﺎ ! ﺑﺎﻳﺪ همین ﺣﺎﻻ بروم ، اما لطفا ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ ام را ﺑﻪ ﻣﻦ بگو ﺧﺪاوﻧﺪ شانه او را نوازش ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺦ داد ﻧﺎم ﻓﺮﺷﺘﻪ ات چه اهمیتی دارد ؟
تو به راحتی میتوانی او را مادرصدا کنی 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر